Milieu

Het voorkomen of minimaliseren van milieuverontreinigingen is een onlosmakelijk onderdeel geworden van de primaire bedrijfsvoering. Milieuvergunningen stellen de kaders waarbinnen u kunt opereren. Incidenten kunnen, naast de schade die ze toebrengen aan het milieu, uw goede naam bij klanten en maatschappij bedoezelen. Daarbij hebben ze in veel gevallen ook (grote) financiële consequenties. Eisen ten aanzien van reductie van emissies (naar lucht, bodem, water) worden steeds strenger om een levende natuur en gezonde leefomgeving in de toekomst te kunnen waarborgen.

Ik kan u ondersteunen bij onder andere het aanvragen van vergunningen (incl. benodigde onderzoeken), realisatie van milieudoelstellingen, registraties en ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving.