Havenbedrijf Rotterdam

Audits inzameling van scheepsafval in de Rotterdamse haven 2010 – heden

In de Rotterdamse haven wordt scheepsafval van zeeschepen ingezameld conform de Europese richtlijnen zoals deze in het Havenafvalplan zijn vastgelegd. Jaarlijks worden de inzamelaars geaudit om vast te stellen of de inzameling op de juiste wijze heeft plaatsgevonden.

Onderzoek naar fraudegevoeligheid afvalinzameling in havens 2008

Er is onderzoek gedaan naar de fraudegevoeligheid van de afvalinzameling in havens. Hierbij is met name gekeken naar de administratie van de afvalstromen en de financiële vergoeding die hiervoor werd versterkt. Dit heeft geleid tot aanbevelingen om de transparantie en de robuustheid van de administratie te verbeteren.

E-ON Benelux

Havenbedrijf Rotterdam

Remondis

Ashland

Covestro